Skibbild-Nøvling Lokalhistoriske Arkiv, Burgaardsvej8, 7480 Vildbjerg.

Åbningstid: mandag 15-17 eller efter aftale.

Skriv til: arkivnoevling@herninghistorie.dk

Eller kontakt: Arkivleder Inger Ginderskov, 29963615,  Peder Andersen, 29845683 eller Kristian Merrild, 23603696

19. marts 2024 kl. 19 Foredrag med Dorte West i Den Gule Bygning, Vildbjerg. Foredrag I DGB Med Dorte Westny

Vi har lagt meget materiale ud på arkiv.dk. Søg under Skibbild og prøv også Nøvling, som også giver mange billeder fra Nøvling ved Aalborg.

Hvert år siden år 2000 er der blevet udgivet et årsskrift i samarbejde mellem Timring, Vildbjerg og Skibbild-Nøvling Lokalarkiver. Årsskrifterne kan ses på Årsskrifter – (vildbjergarkiv.dk)

Under www.herninghistorier.dk kan man p.t. bl.a. finde følgende historier:
Fortælling fra Nøvling om besættelsestiden
Landbokvindernes vilkår 1850 – 1950
Nybo Teglværk

Nøvling Mejeri

Skibbild-Nøvling Lokalhistorisk arkivs formål.

Formålet med arkivet er løbende at indsamle, registrere og opbevare materiale, der belyser den historie, som omfatter det geografiske område, der fra gammel tid kaldes Nøvling Sogn, og som omfatter de to landsbyområder Skibbild og Nøvling.
Arkivet er oprettet 1979 af en gruppe interesserede personer, som for egen regning og risiko begyndte indsamling af materiale fra Nøvling Sogn.
Gruppen er selvsupplerende og udgør arkivets ledelse. Har du lyst til at være med, så henvend dig til en af ovennævnte personer.
Arkivet har efterhånden en anselig samling af dokumenter, breve, protokoller, billeder, bøger samt oversigter over ejerforhold på sognets ældre ejendomme (fra 1794 til nutiden) – desuden en del udskrifter af kirkebøger og folketællinger.
Arkivet forsøger løbende at fotografere væsentlige begivenheder og ændringer i sognet.
For at beboerne i området kan få glæde af samlingen arrangeres hvert efterår en aften med udstilling og foredrag om et lokalt emne.
Vi kommer gerne i skolen for at fortælle om lokale forhold i ældre tid.
I løbet af de år, vi har haft til huse i Den gule Bygning i Vildbjerg, har vi fået etableret et rigtig godt samarbejde med Timring- og Vildbjergarkiverne.
Det begyndte med, at vi valgte at holde den årlige Arkivernes Dag sammen (det er altid anden torsdag i november). Senere blev vi enige om at afholde en fælles arkiv-aften, hvor der blev fortalt om og vist billeder fra forskellige steder i vores områder. Det blev en god aften, så vi har siden haft en aften med fremmed foredragsholder.
Alle brugergrupperne i Den gule Bygning har nu i nogle år været sammen om et julearrangement, og her har vi også deltaget. Vi regner med at fortsætte både med arkivaftner og julearrangementer.
I samarbejde med flere af arkiverne i Herning Kommune arrangeres af og til en foredragsaften.
Arkivet medvirker villigt med oplysninger m.m. ved lokale jubilæumsbegivenheder.
Arkivet modtager altid gerne mere materiale og flere oplysninger om den lokale historie.

Hvornår var det nu det var???
Hvem har ikke oplevet at diskutere med nogle: Hvornår skete det og det?
Lokalarkivet har lavet listen her med svar på den slags spørgsmål og med en kort
forklaring på, hvor det skete, og hvordan tingenes sammenhæng var eller er.

Vi forventer ikke, at listen er fuldkommen, men modtager meget gerne rettelser og tilføjelser.
Suppleres løbende.
……………………………………………………………………
Eksempler på spor fra oldtid og middelalder:
Urokse-kranium i Herning Museum, gravet frem i mose ved Skibbild Sønderbæk,som danner skel til Gødstrup (broen på Herningvej)………………….stenalder
Flintredskaber i Herning Museum fra dolktidsgrav (som lå i kilen mellem Herningvej og Trehøjevej)……………………………………….yngre stenalder
28 gravhøje i sognet (i 1895 var der51)…………..bronzealder
Gravfund i Herning Museum fra grave, som er udgravede i arealet mellem Nøvlingholm (Nøvlingholmvej 4) og Trehøjevej …jernalder
Stor kobberkedel med tintallerkener i på Herning Museum – gemt under Svenskekrigene i Nøvlingholm Mose – genfundet ved tørvegravning 1945…ca.1660
…………………………………………………………………………………
Nøvling Kirke:
Nøvling Sogn har haft to kirkebygninger – først den ældre:
Nøvling Kirke opført ca.1200, døbefont fra samme tid, forskellige ejere, f.eks. Møltrup
og Sindinggård, senere sogneboerne, selvejende 1909 – første gang omtalt 1325
Kirkens alterkalk og disk af sølv skænket af daværende herskab på Sindinggård…1660
Kirkens prædikestol af eg (kostede 16 sletdalere (5o-55 dagløninger)) opsat…1665
Kirkeklokken omstøbt (spinkel i klangen, bruges stadig ved særlige lejligheder)..1710
Pastor Henckells markante gravsten (gamle kirkegård) over koner og børn…1741
Kirken blev skrøbelig, blev for lille og lå helt forkert – derfor nedrevet og flyttet…1917
Nu den nye nuværende kirke:
Stenene og inventaret fra den gamle kirke blev brugt til den nye. Også stenene i det gamle kirkedige blev anvendt som byggemateriale. Den nye kirke blev indviet…….1919
Den gamle kirke var uden orgel, den nye fik et bælgetrådt orgel (i 1925 elektrisk)…1919
Kirkens 770 kg klokke(fungerer dagligt) blev skænket af sparsommelige søskende… 1959
Da orglet fra 1919 var udslidt, kom det nuværende orgel, nu med pedaler …1982

Indvielse af  tilbygning ……….10. juni 2018

Ældste kirkebog (ministerialbog)…1724
Elektronisk ”kirkebog” (civilregistrering indført…2003
……………………………………………………………………………….
Pastorater:
Nøvling-Sinding (præstegården til sidst i Nøvling – Nøvlingholmvej 4) indtil…1818
Vildbjerg-Timring-Nøvling (med præstegård i Vildbjerg)…1818-1901
Vildbjerg-Nøvling (stadig med præstegård, senere præstebolig, i Vildbjerg)…1901-2009
Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede …2009
……………………………………………………………………………….
Menighedsråd:
Første menighedsråd for Nøvling…1903
Menighedsråd permanent fra…1912
Menighedsrådene ved de enkelte kirker i 4-sogns-pastoratet arbejder sammen…..
………………………………………………………………..
Nøvling Skole (Herningvej 70A):
Den første beskedne skolebygning blev opført på Nøvling Kirkegård…1742
En skole med tilhørende landbrug blev opført lidt nordøst for kirken (den gamle)…1746
Skolen blev byttet med et landbrug, hvor nu Council Center er (Bakken 14)…1878
Landbruget blev solgt fra, så læreren ikke længere også skulle leve af landbrug…1904
Skolen blev flyttet til de nuværende bygninger, som var opført til formålet…1955
Efter en tid med svigtende elevtal blev opført en tilbygning med klasselokaler, bibliotek, centerrum, indendørs toiletter og lærerværelse…1978
Vildbjerg-Nøvling Skolekommission (med baggrund i 1814-skoleloven)…1970
Nøvling Skolenævn…1970-1989
NøvlingSkolebestyrelse…1990
Nøvling Skole nedlagt … 2015
Friskolen Asgaard oprettes…2015
…………………………………………………………………………….
Skibbild Friskole (Odinsvej 13):
Oprettet, fordi sognerådet ikke ville bevilge en ønsket pogeskole i østsognet…1922
Bygningsmæssige udvidelser…1968 og 1990
På grund af svigtende elevtal nedlagt…1994
………………………………………………………………………………
Kommune:
Sognefogeden for Nøvling (politimyndighed, fra 1922 vielsesmyndighed)…1791-1973
Nøvling-Sinding Fattigkommune (skulle sørge for fattige)…1803-1842
Vildbjerg-Timring-Nøvling Sogneforstanderskab ( styrede pastoratets ikke-kirkelige fælles anliggender, delvis sammen med sognefogeden)…1842-1867
Vildbjerg-Timring-Nøvling Sogneråd (afløste sogneforstanderskabet)…1868-1905
Vildbjerg-Nøvling Sogneråd (Timring fik dets eget sogneråd)…1906-1969
Trehøje kommunalbestyrelse…1970-2006
Herning kommunalbestyrelse…2007
………………………………………………………………..
Jernbanen (Herning-Holstebro):
Bygget til person- og godstransport af såkaldte banebørster og taget i brug…1904
Skibbild Stationsbygning ( styring af togdriften, billetsalg, posthus, telegrafstation)…1904
Skibbild Station delvis nedlagt 1969 (degraderet til trinbræt) og endeligt nedlagt…1971
Bevogtede jernbaneoverkørsler bliver automatiserede med blinklys…1969
Oprindeligt 14 overkørsler – 9 private og 2 bevogtede nedlagt – den sidste private…2001.
……………………………………………………………………………..
Veje og stier:
Der har været utallige nu forsvundne veje (vognspor) og kirke-, skole- og post-stier, som dels har været der fra oldtiden, dels haft en kortere funktionstid. Kun få af sognets nu asfalterede veje er meget mere end 100 år og var oprindeligt sand- eller grusveje.
Herningvej, fra Vildbjerg til Gødstrup (Skibbild Sønderbæk) blev færdigbygget…1883
Trehøjevejs forlængelse (fra Hedeager til Tjørring (Herningsholm Å)) taget i brug…2001
Cykelsti mellem Nøvling og skolen…
Første bro over Herningsholm Å (mælkekørsel fra Sinding – før vadested) …1893
………………………………………………………………………………
Kommunikation:
Skibbild Telefoncentral blev installeret i Herningvej 80 (manuel betjening)…1916
Telefonmaster fjernet og ledninger lagt i jordkabler…1960
Telefoncentralen automatiseret efter indretning i speciel bygning (Herningvej 78)…1969
Post ordnedes før banens tid på såkaldte brevsamlingssteder (på gård i sognet).
Posthus (og telegraf) på Skibbild Station…1904-1969
Postindlevering og -udlevering i kælderen på Odinsvej 5…1969-1976
Derefter kun en postkasse.
Postindlevering og –udlevering hos købmand Mulvad…1987-1991
Fortsat hos Aases Kolonial, først i Nøvling By – siden i Skibbild By…1991-2003
I ældre tid var postbudet gående – så på cykel, knallert, motorcykel og nu i bil.
Bredbånd nedgravet…2008
……………………………………………………………………….
Energi:
Hedetørv, klyne og træ gav varme – vind (møllerne) og vand (f.eks. hævert) gav drivkraft.
Skibbild-Nøvling Andelstransformatorforening..1924-1974
Skibbild Bys første gadebelysning (5-6 lamper)…1936
Nøvling Andelsmølle (hollænder-mølle) bag Herningvej 54…1890-1914
Skibbild Mølle (Lokesvej 4 – brændt 1913 – erstattet af Nøvling Mølle)ca…1906-1972
Nøvling Motormølle…1915- ?
El-Marie (3-vinget mølle) opsat af Skibbild-Nøvling Vindmøllelaug…1989
Skibbild Andelsfryseri (frysehus, hvor nu er parkeringsplads i Skibbild)…1950-1961
Skibbild Vandværk (Odinsvej 23A) (nedlagt – forurening fra banen)…1942-1974
Nøvling Vandværk (Herningvej 54)…1947-1974
Olie-eftersøgning (Egebækvej 5) til 3762 m dybde med tårn:50 m højt – 4000 t…1966
Naturgasledning nedgravet til lokal forsyning…1989
Stor produktion af tørv (mosetørv, klyne) under både 1. og 2.verdenskrig – især
fra Herningvej 35, Nøvlingholm 3 og Nøvlingholmvej 4.
……………………………………………………………………….
Landbrug:
Gårdene lå fra oldtiden langs vandløbene. Op mod 1800-tallet var der 12 gamle gårde med store hedearealer. Så kom hedeopdyrkningen og samtidig husmændene og landbrugets fællesforetagender.
Nøvling Andelsmejeri (Herningvej 46) – (forud et par gårdmejerier)…1890-1965
(Da mejeriet blev nedlagt var ca. 100 mælkeproducenter i sognet – nu fire)
Mælkesalg i løst mål fra mejeriet (tidligere var det salg fra private)…1942-?
Mejeriskorstenen bortsprængt …1971
Nøvling Husmandsforening…1913-1970
Husmandsforeningens forsøgshave (Frejasvej 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19). ..1914-1926
Nøvling Kvægavlsforening…1913-1915
Nøvling Gødningsforening…1958-1977
Bredkjær Mergelbane (Bredkjærvej 5)…1919-1922
Både i 1930’erne og 1950’erne er kørt mergel ud med lastbil)
……………………………………………………………………..
Natur:
Holflod Plantage…1887
Staldhøj Plantage…1891
Bækgård Plantage…?
Skibbild Kommuneplantage…1924
Nøvlingskov Plantage…?
Nøvling og Omegns Læplantningslaug (har været genetableret)…1939-1945
Nøvling Jagtforening…1942-1963
Lekmose Sø færdiggjort…2007
Kondisti under banen ved Skibbild…2007